Reklamační řád

 

Reklamační řád

1.      Základní informace

o    Zákon nám ukládá reklamaci vyřídit do 30 dní od zahájení reklamačního řízení, my se však snažíme tuto dobu maximálně zkrátit.

o    Proces reklamace se výrazně urychlí, pokud nám zašlete e-mailem předem důkladný popis závady spolu s přesným typem výrobku. Případnou závadu tak můžeme konzultovat s naším dodavatelem produktů ještě před odesláním výrobku do servisu a navrhnout Vám tak co nejvhodnější řešení reklamace.

2.      Převzetí zásilky

o    Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v bodu b. tohoto odstavce, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede Kupující.

o    Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:

§  neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno. V případě porušení obalu, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem který vzniklou situaci řeší.

§  nepoškození zboží: kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

o    Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku po převzetí zboží, již není možné uznat.

o    Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Nedodržením doporučeného postupu však spotřebiteli nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající spotřebiteli prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Spotřebitel by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden.

3.      Záruční podmínky

o    V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

·         Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

o     s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

o    Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

o    Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

§  jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

§  jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

§  jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

§  jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

o    V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši – vzniká nová záruka

o    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.      Vyřízení Reklamace

o    V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou může vadné zboží spolu s kopii pořizovacího dokladu odeslat na kontaktní adresu společnosti 4coffee s.r.o. (viz. výše)

o    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

o    Prodávající k vyřízení reklamace zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

o    Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

o    Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

o    Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

o    Zástupce společnosti 4coffee s.r.o. po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného boží nebo jej zašle přímo na adresu zákazníka.

o    Záruku není možné uplatnit v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

§  používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

  • Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí/vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd./závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku, nesprávným skladováním nebo vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

§  Použitím nevhodných doplňků nebo materiálů či pochutin.

Jak budeme postupovat

  • Vámi reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu.
  • Dle povahy vady, zboží vyměníme nebo opravíme.
  • Nebudete-li mít zájem o výměnu nebo opravu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.
  • V případě vyplacení částky za reklamované zboží vám bude nejprve zaslán dobropis k podpisu s žádostí o zaslání/doručení zpět. Jakmile obdržíme vámi podepsaný dobropis, vyplatíme vám částku za vrácené zboží na vámi uvedený bankovní účet.

 

  1. Závěrečná ustanovení

·         Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

·         Vypracováno v souladu s Občanským zák. č.40/1964 Sb, Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.